Νομικό φροντιστήριο Περί Δικαίου

...στόχος μας, η επιτυχία σας!

Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε΄του Ποινικού Κώδικα: «2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται», εκτός των άλλων που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο,  « ιδίως: …ε) το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του.»