ΑΣΕΠ Ελλάδας


 

ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης - ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.
Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το υψηλών απαιτήσεων ειδικό επιστημονικό προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από πενταμελή επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ, ενώ για την επιλογή των εκπαιδευτικών διεξάγεται ειδικός γραπτός διαγωνισμός.

Αναλυτική παράθεση των εξεταστέων ενοτήτων:

 • Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους

  Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 25%

  Εξετάζεται υπό τη μορφή δοκιμίου

 • Μικροοικονομική - Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική

  Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 25%

  Εξετάζεται υπό τη μορφή δοκιμίου.

 • Γνώσεις και Δεξιοτήτες

  Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 30%

  Εξετάζεται με την μορφή multiple choice

 • Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων

  Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 10%

  Εξετάζεται με την μορφή multiple choice

 • Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας

  Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 10%

  Εξετάζεται με την μορφή multiple choice