Τμήματα Προετοιμασίας ΕΣΔΔΑ


ΕΣΔΔΑ ΕΣΔΔΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, τροφοδοτεί τη δημόσια διοίκηση με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Διαδέχτηκε τις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), από τις οποίες, έως και το έτος 2012, έχουν αποφοιτήσει συνολικά 2.199 άτομα.


Η ΕΣΔΔΑ δέχεται πτυχιούχους πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων που έχουν επιτύχει σε εισαγωγικό διαγωνισμό, ο οποίος οργανώνεται και διεξάγεται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με τον αριθμό των εισακτέων να ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Το μοντέλο εκπαίδευσης σέβεται και ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι υποψήφιοι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο στο οποίο εξετάζονται. Θα πρέπει λοιπόν σε πολύ σύντομο χρόνο να αποκτήσουν εννοιολογική αντίληψη, κριτική σκέψη και συνθετική ανάλυση για τα υπό διαπραγμάτευση θέματα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω:

  • Αξιοποιείται πολυμεσικό υλικό, βίντεο και αποσπάσματα από ενημερωτικές εκπομπές ενώ παρέχονται αποκλειστικά στους εκπαιδευόμενους μας διαδραστικές βιντεοδιαλέξεις.
  • Δίνονται σημειώσεις στις οποίες με απλή και κατανοητή γλώσσα αναλύονται τα θέματα της εξεταστέας ύλης
  • Ανατίθενται θέματα και ασκήσεις ανά εβδομάδα και ανά θεματικό αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να εμβαθύνει στις έννοιες και να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες
  • Παρουσιάζονται πραγματικές μελέτες περίπτωσης (CaseStudies), στο πλαίσιο των οποίων συνδέονται οι θεωρητικές γνώσεις με πραγματικές καταστάσεις που συμβαίνουν και απασχολούν την οικονομία και την κοινωνία

  • Η εκπαίδευση γίνεται σε ολιγομελή γκρουπ
  • Παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη, με πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικά τεστ αξιολόγησης και συμβουλευτική υποστήριξη.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει και τις τρεις ενότητες προς εξέταση.


  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

  • Γνώσεις και Δεξιότητες
  • Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

Η διδασκαλία με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω διαδικτύου και πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.


Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα - σπόνδυλο, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.


Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης.


Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.